Domácí stránka
Podpora => Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.
Prodávající:
Bech Akku Power, baterie s.r.o.
Kozojedy 141, 33141 Kralovice
IČ: 25211951 DIČ: CZ25211951
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8982.
Kupující:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Objednávky jsou realizovány po České republice, ostatní země jen dle předešlé dohody.
Zboží lze objednat následujícími způsoby:
 • osobně v podnikové prodejně společnosti Bech Akku Power, baterie s.r.o., Liblín 70, 33141 Kralovice: provozní doba Po-Pá 7:00 – 15:30
 • prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách společnosti: www.akkupower.cz
 • telefonicky: Po-Pá 7:00 – 15:30
 • emailem: 24 hodin denně na adrese info@bechakku.cz
Doporučujeme využití objednávkového formuláře na webových stránkách.
Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Za platnou je považována pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři/objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
3. Dodací a platební podmínky
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení. Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím.
V případech, kdy:
 • se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,
 • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici,
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.
Způsob převzetí zboží uvede zákazník na objednávce.
Úhrada zboží je možná následujícími způsoby:
 • HOTOVĚ - při osobním odběru v místě prodejny
  Osobní odběr je možný na pobočce společnosti (Bech Akku Power, baterie s.r.o., Liblín 70, 331 41 Kralovice) každý pracovní den v době 7:00-15:30, nebo na základě dohody s prodávajícím.
 • DOBÍRKA - při převzetí dobírky od přepravní služby
  poštovné 230,- s DPH
 • PLATBA PŘEVODEM (FAKTURA) - na účet dodavatele po doručení zboží zákazníkovi
  poštovné 182,- s DPH
První obchod mezi kupujícím a prodávajícím pokud se nejedná o osobní odběr je uhrazen dobírkou.
Zboží je zasíláno výhradně společností Česká pošta. Ceny poštovného jsou v platnosti pouze pro Českou republiku. Ceny balíků do zahraničí si dohodne kupující s prodávajícím před uzavřením objednávky.
Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
Je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží za předpokladu, že zboží vrátí prodávajícímu zpět nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. To neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání zákazníka či výrobků na zakázku.
O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího předem. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.
5. Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
6. Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.
7. Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.
8. Reklamační podmínky
Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího. Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu:
Bech Akku Power, baterie s.r.o.
Liblín 70,
33141 Kralovice.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.
Při reklamacích zasílaných na dobírku bez předchozí dohody, má prodávající právo zásilku odmítnout.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.
9. Záruční podmínky
Na standartní zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců, je-li zákazníkem spotřebitel, a 12 měsíců je-li zákazníkem podnikatel. Na výrobky zhotovené na zakázku, na repasi, opravu či úpravu se vztahuje záruční doba v délce 12 měsíců.
Záruka se vztahuje výhradně na chyby vzniklé vadou materiálu nebo výrobku.
Záruční doba na baterie/akumulátory je 24 měsíců (12 měsíců v případě repasovaných akumulátorů), ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Záruka na kapacitu - životnost baterie/akumulátoru je 6 měsíců a řídí se příslušnou platnou normou, nebo TPPA (Technické provozní podmínky akumulátorů stanovené výrobcem) pro dané typy akumulátorů. Pokud zákazník není schopen doložit počty nabíjecích a vybíjecích cyklů, řídí se posuzování záruky podle následující tabulky předpokládaného opotřebení akumulátorů.
Tabulka zbývajících kapacit
Záruka se dále nevztahuje na:
 • vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy, manipulace, nepřiměřeného násilí a nesprávného používání
 • vady způsobené poruchami v el. síti nebo v bytové instalaci
 • vady vzniklé opotřebením věci obvyklým používáním – např. životnost akumulátorů (viz. výše), porušením plomb, pečetí, poškozením vodou, ohněm, jinými živly či vyšší mocí. Dále pak za vady vzniklé přepólováním, přepětím nebo poškozením baterií či akumulátorů, jakož i za vady na zboží upravovaném a povrchově poškozeném.
Ze záruky jsou každopádně vyloučeny částečně či kompletně demontované přístroje. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že bude překročena zákonná lhůta k vyřízení reklamace v délce 30-ti dnů, má spotřebitel právo na výměnu věci za novou nebo právo od smlouvy odstoupit.
Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.
Pro bezproblémové vyřízení reklamace je kupující povinen předložit záruční list, či originál dokladu o koupi v případě pokud prodávající záruční list nedodává.
Záruční opravy provede výhradně servisní středisko firmy Bech Akku Power, baterie s.r.o.
Prodávající ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými parametry.
10. Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely společnosti Bech Akku Power, baterie s.r.o., který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.
11. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání objednávky.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Obchodní podmínky ke stažení naleznete zde.